Μελέτη Ενότητα 1

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ...digital_sch

Στο Κεφάλαιο 1- Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα, κεντρική έννοια  είναι αυτή του γεωγραφικού διαμερίσματος.

Στο Κεφάλαιο 2 - Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας,  γίνεται  μια γενική αναφορά στα γεωμορφολογικά όρια των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Επίσης, δίνονται ορισμοί των γεωγραφικών όρων  της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας και σχετικά παραδείγματα.

Στο Κεφάλαιο 3 - Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε, οι μαθητές  μελετούν στοιχεία του γεωγραφικού διαμερίσματός τους, τα οποία είναι διαφορετικά για τα εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

Στο Κεφάλαιο 4 - Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα, κεντρική γεωγραφική έννοια είναι η έννοια του νομού (πρωτεύουσα νομού, υπηρεσίες, κατανομή πληθυσμού).

Στο Κεφάλαιο 5 - Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του, οι μαθητές μελετούν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου που κατοικούν και του νομού τους. Επίσης,  εντοπίζουν σχέσεις των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών με το κλίμα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα προϊόντα, τη θέση και τον πληθυσμό πόλεων και των χωριών του νομού.

Στο Κεφάλαιο 6 - Ο τόπος μας : Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα, οι μαθητές μελετούν τον τρόπο ζωής στον τόπο τους και στο νομό τους (ασχολίες, συνήθειες, τεχνικά έργα, αρχιτεκτονική, συγκοινωνίες). Επίσης, εντοπίζουν κάποιες σχέσεις των θεμάτων που μελέτησαν με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου τους. Τέλος, συγκρίνουν πώς είναι ο τόπος τους σήμερα με το πώς ήταν παλιότερα

Στο Κεφάλαιο 7 - Ο τόπος μας : Μέρη με ιστορία, οι μαθητές μελετούν την ιστορία και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου που κατοικούν και του νομού τους, και  εντοπίζουν σχέσεις αυτών με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου τους.

Στο Κεφάλαιο 8 - Σημαντικά έργα, κεντρική είναι η έννοια "σημαντικό έργο". Παρουσιάζονται έργα που διευκολύνουν τη μετακίνηση των ανθρώπων, όπως και έργα που διευκολύνουν άλλες κοινωνικές ανάγκες. Γίνεται αναφορά στις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις των έργων.

Στο Κεφάλαιο 9 - Πώς κατασκευάζεται ένα έργο, οι μαθητές  διαπιστώνουν τη συμβολή επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων στην επίτευξη έργων μεγάλης εμβέλειας. Επίσης, πληροφορούνται για τον τρόπο κατασκευής σημαντικών έργων στο παρελθόν.

Στο Κεφάλαιο 10 -Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας, οι μαθητές διαπιστώνουν τη συμβολή επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων στην επίτευξη έργων μεγάλης εμβέλειας. Επίσης, πληροφορούνται για τον τρόπο κατασκευής σημαντικών έργων και στο παρελθόν.